9 آگوست

ذکر موثر

ذکری نیست که از قلب عبور کنه؟ آیا ذکر برای عبور کلمات و تکرارشون برای تفهیم قلب نیست؟

image_print