28 آگوست

گذشته

جوری نسبت به تغییر گذشته ناتوانیم که انگار از قبل روی یه چیز محفوظ و غیر قابل تغییر نوشته شده

image_print