10 سپتامبر

هدف خلقت واقعا این هست

هدف خلقت واقعا بندگی هست نه اینکه یک کلمه توی یک کتاب باشه جهت حرکت مهم هست از قرآن نیست که گفته میشه بندگی، هدف خلقت هست از این سمت وقتی بنده میره، از بندگی داره میرم به سمتش یهو چفت میشه قفل و کلید وقتی بنده راضی و ایشون هم انشالله راضی این خیلی…

3 آگوست

قوته اقوم و اقعد

سر نمازوقتی میگیم بحول الله و. قوته اقوم و اقعددقت کنیمقوه از خداستخدا خواسته با وسایلش ، بدنمون اراده مون رو اجرا کنهخداست که داره بدنمون رو تکون میدهبا بدن، مجری اراده ماست یعنی من میخوام خداست که داره ارادم رو عملی میکنهاراده کنه رابطه بین اراده من و بدن رو قطع میکنهاین وصل بودن بین…

image_print