فکر میکردم باید نعبد بکنیم تا نستعین بشه
اما میشه که
نستعین کنیم تا نعبد بشه و بعد نستعین کلی اتفاق بیفته
نمیشه؟

دیدگاهتان را بنویسید