کسی که طعم بی تعلقی رو بچشه
تعلق ، بار خیلی سنگینیه براش
اسارت و بار هست

دیدگاهتان را بنویسید