ایاک نعبد

یعنی
حرف شما رو پیروی میکنم بر همه حرفها
فرمان شما رو تن میدم بر همه فرمان ها
بر فرمان خودم، نقسم، خشمم، شهوتم، شکمم، نفسم ، نفسم، نفسم ، نفسم

میکشم همه نقس ها رو ، مطیع شما
میل شما بر همه میل ها

اموالم، جانم، هر چه مالکیت دارم برای شماست ، و مصارفش رو شما میگید
خودم و اموالم و مایملکم

از روز روشن تره که تمام مسیر بندگی برای آزاد کردن بنده هست

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

11 − 1 =