نفس بت هست اگر پیرویش کنی
شکم
خشم
شهوت
فرج

هر چیزی که بخاطرش حرف خدا رو زمین بندازی
بت هست

هر چیزی که تو رو از خدا غافل کنه دنیاست

دیدگاهتان را بنویسید