بندگی خداست
وقتی از تمام قوه های اسیر کننده
و از خودت آزاد میشی

دیدگاهتان را بنویسید