قرآن رو درست نگاه کن
آیه هاش و معنی هاش

درست ببین
دقیق نگاه کن
درست گوش بده

قرآن و آیه هاش
اینا تیکه های بهشتن
به خدا که درست نگاه کنی
بالا و پایین و منظره های بهشتن
درجه های بهشتن اینها

دیدگاهتان را بنویسید

6 + 19 =