پیامبر اکرم حضرت محمّد (ص) فرمودند:   هنگامی که قیامت می شود منادی به گونه ای که همه صدای او را بشنوند ندا می کند کجایند صاحبان فضل ، گروهی از مردم بر می    خیزند و فرشتگان از آنها استقبال    کرده و می گویند: فضیلت شما چه بوده که به عنوان صاحبان فضل شما را صدا زدند .    آنان در پاسخ می گویند : در دنیا از جانب نا آگاهان بر ما آسیب می رسید تحمل می کردیم و اگر به ما بدی می کردند عفو می نمودیم . منادی از طرف خداوند ندا می دهد    (( این بندگانم راست می گویند   آنها را آزاد بگذارید تا بدون حساب وارد بهشت شوند   .

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

2 + پانزده =