خوشبختانه
وقتی زنده باشی
تعلق
شرک

زنجیر  و اسارته
درد داره

بندگی غیر خداست
اسارته

دیدگاهتان را بنویسید