آیا غیر از خدا تعلق نیست؟
اسارت نیست؟
ضد آزادی نیست؟

حتی خود

دیدگاهتان را بنویسید