آیا همونطور که وقتی خسته ای خواب مزه میده
گرسنه ای غذا
و تشنه ای آب

همونطور هم جهل و …. هستن
تا حرکتمون به سمت اسمای حسنی معنی داشته باشه؟

دیدگاهتان را بنویسید