آیا نفس
زاییده طبیعت و کثرت هست
و دوری از وحدت ؟

دیدگاهتان را بنویسید