آیا نماز یک معنی و نور ثابت هست
یا یک معنی رشد دهنده
یک نور گسترش یابنده
یک سیر ؟

دیدگاهتان را بنویسید