باید کتاب بزرگی نوشت
در مورد اشتباهات و شکست ها

بعد مراقب بود تا مرتکب نشد
تا رشد باقی بمونه

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

سیزده − پنج =