از همه چیز مهمتر هستن
اولویت اول و آخر
تنها اولویت

دیدگاهتان را بنویسید