آیا اونچه به غیر از بندگی خالصانه انجام میشه
بیهوده و لغو نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید