جوری نسبت به تغییر گذشته ناتوانیم
که انگار از قبل روی یه چیز محفوظ و غیر قابل تغییر نوشته شده

دیدگاهتان را بنویسید