زمانی که گناه میکنی
خواسته نفست رو به خواسته خدا ترجیح میدی

دیدگاهتان را بنویسید