نمیتونه این باشه که
از دست تعلق شکم و غذا بیرون میاییم؟

دیدگاهتان را بنویسید