24 سپتامبر

اسلام شاید

فرصت تربیت کردن به خدا دادن باشه تسلیمش بشیم تا تربیتمون کنه چون به اندازه ای که لازم داریم نه هنوز عقل داریم نه علم و عبادت مرکب راهه، تا برسوندت به اونجایی که بگی ممنونم پروردگارم که نجاتم دادی عبادته می بردت

10 سپتامبر

هدف خلقت واقعا این هست

هدف خلقت واقعا بندگی هست نه اینکه یک کلمه توی یک کتاب باشه جهت حرکت مهم هست از قرآن نیست که گفته میشه بندگی، هدف خلقت هست از این سمت وقتی بنده میره، از بندگی داره میرم به سمتش یهو چفت میشه قفل و کلید وقتی بنده راضی و ایشون هم انشالله راضی این خیلی…

image_print