11 سپتامبر

دعای طاعت

خدای بزرگ و قادر خدای مهربان قدرتمند اجازه نده طاعتت رو نکنیم ممنونم از لطف و فضل و بزرگیت وگرنه که من بندگیت رو شایسته بندگیت نمیکنم

24 آگوست

دعای هدایت

خداوند بزرگ قابل التوبه و غافر الذنب آموزنده اول صاحب بهترین اسم ها تو که می دانی بنده نادون و ضعیفت دارای هیچ چیز نیست و گم شده ای هست بین نادونی هاش و هوس هاش و اسیر نفسش و خودش نه مفازه ای داره که نجاتش بدی نه عملی که شایسته و خالص تو…

image_print