فرصت تربیت کردن به خدا دادن باشه
تسلیمش بشیم تا تربیتمون کنه
چون به اندازه ای که لازم داریم نه هنوز عقل داریم نه علم
و عبادت مرکب راهه، تا برسوندت به اونجایی که بگی ممنونم پروردگارم که نجاتم دادی
عبادته می بردت

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

یک × پنج =