باید از گناه پاک بود تا تمیز بود
و نباید حقی بر گردن داشت تا گیر نبود

دیدگاهتان را بنویسید