تسلیم بی قید و شرط
بدون خود
بدون دیگران رو
میخواد؟

دیدگاهتان را بنویسید