اگر میخواستیم
میتونستیم جای حضرت علی و حضرت محمد باشیم
علی و محمد یک مقام هستند
مگر نه اینکه بماکسبت هست

اینطور نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید