این دو تا عزیز رو ببینید :

قرب نوافل و عنوان بصری

دیدگاهتان را بنویسید