سوره حمد درب قرآن هست
و ایاک نعبد و ایاک نستعین
درب درب

دیدگاهتان را بنویسید