برای درک کثیفی
باید تمیز بود

برای درک تاریکی
باید نور داشت

دیدگاهتان را بنویسید