ذکری نیست که از قلب عبور کنه؟

آیا ذکر برای عبور کلمات و تکرارشون برای تفهیم قلب نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید