بندگی هست

عمل به اوامر الله
و دوری کردن از نواهی الله
به طاعت آوردن نفس

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

5 × 2 =