بندگی هست

عمل به اوامر الله
و دوری کردن از نواهی الله
به طاعت آوردن نفس

دیدگاهتان را بنویسید