پروردگار بزرگ نعمت دهنده های ما
شکر به خاطر سوره حمد قشنگ

شکر
خیلی شکر

دیدگاهتان را بنویسید