مقاومت در برابر جریان
میشه حرارت و عقاب و جهنم

دیدگاهتان را بنویسید