با مراقبه دقیق
برای دوری از محرمات اول، بعد مکروهات

لذت عبادت صدها برابر میشه
نمیشه؟

دیدگاهتان را بنویسید