دارم به این فکر میکنم که شاید پرستیدن
همون توجه و خواستن هست
اون ترجیح اول
توجه اول

اولویت اول

شاید اشتباه کنم ولی گویا این هست

image_print

دیدگاهتان را بنویسید

پنج × پنج =