24 سپتامبر

اسلام شاید

فرصت تربیت کردن به خدا دادن باشه تسلیمش بشیم تا تربیتمون کنه چون به اندازه ای که لازم داریم نه هنوز عقل داریم نه علم و عبادت مرکب راهه، تا برسوندت به اونجایی که بگی ممنونم پروردگارم که نجاتم دادی عبادته می بردت

20 سپتامبر

نعمت در دست نه در قلب

فکر میکنم الله تعالی می پسندن ماسوی الله در دست بنده و قلب، فقط منحصرا برای ایشون باشه دوس دارن نعمت رو در دست بنده ببینن نه در قلبش و غیر خودشون نعمت هست مگر بنده به خودش ظلم کنه ، اینطور نیست؟